ALGEMENE VOORWAARDEN JOE FLY TICKETS

U wordt verzocht deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens u gebruik maakt van de boekingsportal van Joe Fly Tickets.

Joe Fly Tickets is een eenmanszaak gevestigd te (1018 AM) Amsterdam aan de Cruquiuskade 251 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70566186.

U kunt Joe Fly Tickets als volgt bereiken:

E: info@joefly.nl

T:020-808 7248 (ma t/m vr van 9:00 tot 14:00 uur)

INHOUDSOPGAVE

1.DEFINITIES

2.DE OPDRACHT / BEMIDDELING VAN VLUCHTEN

3.BOEKINGSPROCES

4.WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN

5.KOSTEN EN BETALING

6.REISDOCUMENTEN EN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN

7.OVERIGE BEPALINGEN

8.AANSPRAKELIJKHEID

9.KLACHTEN

10.GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1.DEFINITIES

• Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden aangevuld of gewijzigd.

• Boekingsbevestiging: zodra de door Opdrachtgever aangevraagde Vliegtickets zijn uitgegeven, ontvangt Opdrachtgever hiervan per e-mail een Boekingsbevestiging met een ticketnummer. Met deze Boekingsbevestiging komt er een overeenkomst tot stand tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener(s). De Boekingsbevestiging wordt naar het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres verzonden.

• Dienst(en): de door de Dienstverlener aangeboden Dienst(en) op de Website.

• Dienstverlener: de vervoerder of andere verlener van Diensten op het gebied van reizen, zulks in de breedste zin van het woord, met wie de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat tot het verschaffen van vervoer of het verlenen van andere Diensten en die, met inachtneming van diens toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze Diensten.

• Joe Fly Tickets: een eenmanszaak gevestigd te Amsterdam die in de uitoefening van haar bedrijf optreedt als online reisagent op het gebied van Vliegtickets en daarmee samenhangende andere Diensten. Als tussenpersoon bemiddelt Joe Fly Tickets bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van Vliegtickets en daarmee samenhangende andere Diensten.

• Lijndienst: vluchten die uitgevoerd worden door Lijndienstmaatschappijen.

• Lijndienstmaatschappijen: luchtvaartmaatschappijen die volgens vastgestelde tijden vertrekken.

• Low-cost Maatschappijen: luchtvaartmaatschappijen die op diverse manieren geld proberen te besparen, zodat zij Vliegtickets voor (extreem) lage prijzen kunnen aanbieden.

• Ontvangstbevestiging: op het moment dat de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden alsook de voorwaarden van de betreffende Dienstverlener heeft geaccepteerd en het online boekingsproces heeft

afgerond, ontvangt hij/zij een Ontvangstbevestiging van Joe Fly Tickets. De Ontvangstbevestiging wordt naar het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres verzonden.

•Opdracht: de Overeenkomst van Opdracht tussen de Opdrachtgever en Joe Fly Tickets, waarbij Joe Fly Tickets optreedt als tussenpersoon/bemiddelaar en zich jegens de Reiziger(s) verbindt bemiddelingsdiensten te verlenen op het gebied van Vliegtickets en daarmee samenhangende andere Diensten. Een en ander tegen betaling van een bemiddelingsvergoeding. De Overeenkomst van Opdracht komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden alsook de voorwaarden van de betreffende Dienstverlener heeft geaccepteerd, het onlineboekingsproces heeft afgerond en een Ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Joe Fly Tickets.

• Opdrachtgever: degene die middels Joe Fly Tickets een boeking plaatst.

• Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 14:00 uur, op bijzondere- en feestdagen kunnen afwijkende openingstijden gelden.

• Reisdocumenten: alle documenten die vereist (kunnen) zijn voor het toetreden van een land. Hieronder

wordt in ieder geval het volgende verstaan: paspoort, visum, inentingsbewijs, toestemmingsformulier(en), uittreksels bevolkingsregister en geboorteakten.

• Reiziger: de Opdrachtgever of degene te wiens behoeve de Diensten van Joe Fly Tickets door de Opdrachtgever zijn geboekt.

• Vliegticket: een vervoerbewijs uitgegeven in papier of in elektronische vorm door of namens de luchtvaartmaatschappij als Dienstverlener na volledige afronding van het boekings- en betalingsproces. Een E-ticket wordt in deze Algemene Voorwaarden gelijkgesteld met een elektronisch vervoersbewijs.

• Voucher: een waardebon die Joe Fly Tickets namens de Dienstverlener(s) elektronisch verstrekt aan de Opdrachtgever, dat als betalingsbewijs van de geboekte Dienst(en) geldt. Het Vliegticket wordt hier niet onder begrepen.

• Website: www.joeflytickets.com en tickets.joeflytickets.com.

2.DE OPDRACHT / BEMIDDELING VAN VLUCHTEN

2.1. Joe Fly Tickets is een online reisagent die via haar Website in naam van de Reiziger boekingen maakt voor Vliegtickets en daarmee samenhangen.

2.2. Voor de Diensten die worden aangeboden op deze Website handelt Joe Fly Ticktets uitsluitend in haar hoedanigheid van tussenpersoon. De rol en verplichtingen van Joe Fly Tickets zijn derhalve beperkt tot bemiddeling van de Diensten die worden aangeboden en geleverd door derden c.q. de Dienstverlener(s). Joe Fly Tickets treedt niet op als reisorganisator en/of touroperator.

2.3. De overeenkomst voor de feitelijke levering en uitvoering van de Diensten komt tot stand tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener. Joe Fly Tickets is derhalve geen (co-) leverancier van de Dienst(en) en is uitdrukkelijk geen partij in de contractuele relatie tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener.

2.4. Joe Fly Tickets is als tussenpersoon niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar Website geboekte Diensten. Daarnaast kan Joe Fly Tickets niet instaan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van de geboekte Diensten, noch op een goede aansluiting tussen de diverse onderdelen van de geboekte Diensten. Joe Fly Tickets aanvaardt geen enkele (contractuele) aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering/niet-uitvoering van een geboekte Dienst(en).

2.5. Op Diensten geboekt via de Website van Joe Fly Tickets, zijn de algemene voorwaarden van de betrokken Dienstverlener van toepassing. Over deze algemene voorwaarden van de desbetreffende Dienstverlener wordt u geïnformeerd tijdens het boekingsproces. Omdat de algemene voorwaarden van de Dienstverlener bepalingen kunnen omvatten met betrekking tot aansprakelijkheid, annulering en wijziging van reserveringen, eventuele restitutie en andere beperkingen, wordt u aangeraden om die voorwaarden zorgvuldig door te nemen. Tijdens het boekingsproces wordt u in de gelegenheid gesteld

deze voorwaarden te lezen, printen en/of op te slaan. Ook zijn deze voorwaarden rechtstreeks bij de Dienstverlener te verkrijgen. Bij klachten over de (uitvoering van de) geboekte Dienst(en) kunt u op basis van de desbetreffende voorwaarden alleen de uitvoerende Dienstverlener(s) aanspreken.

2.6. De Opdrachtgever aanvaardt onderhavige Algemene Voorwaarden (tezamen met het Privacy Statement en de Disclaimer) als onderdeel van het boekingsproces, nadat de Opdrachtgever de gelegenheid gehad heeft de Algemene Voorwaarden te lezen, printen en/of op te slaan. Tussen Joe Fly Tickets en de Opdrachtgever komt geen Overeenkomst van Opdracht tot stand als de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden niet expliciet heeft aanvaard.

2.7. Nadat een reserveringsaanvraag is voltooid, bevestigt Joe Fly Tickets de ontvangst van het verzoek per e- mail. Met de Ontvangstbevestiging van Joe Fly Tickets treedt de Overeenkomst van Opdracht tussen de Opdrachtgever en Joe Fly Tickets in werking.

2.8. Bij bemiddeling van Diensten aangeboden/uitgevoerd door Low-cost Maatschappijen kan Joe Fly Tickets namens de Opdrachtgever optreden bij het afsluiten van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever/Reiziger en de Dienstverlener. Tijdens de boekingsprocedure wordt duidelijk weergegeven of de desbetreffende Dienst wordt uitgevoerd door een Low-cost Maatschappij.

3.BOEKINGSPROCES

3.1. De Opdrachtgever dient zijn/haar contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres, nauwkeurig in te voeren.

3.2. De Opdrachtgever dient alle gegevens, al dan niet door hem/haar opgegeven, op juistheid te controleren voordat hij/zij de reserveringsaanvraag afsluit. Joe Fly Ticket benadrukt dat (opeenvolgende) wijzigingsverzoeken kunnen leiden tot aanzienlijke extra kosten.

3.3. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat hij/zij berichten van Joe

Fly Tickets en/of de Dienstverlener kan ontvangen. Joe Fly Tickets is er niet verantwoordelijk voor als een bericht de Opdrachtgever niet bereikt vanwege omstandigheden die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Joe Flty Tickets vallen, inclusief, maar niet beperkt tot de volgende gevallen:

(i) Opdrachtgever gaf een onjuist e-mailadres op; (ii) de e-mailinstellingen van Opdrachtgever laten niet toe dat een e-mail de Opdrachtgever bereikt; of (iii) de e-mailinstellingen van Opdrachtgever behandelen een e-mail als spam.

3.4. Nadat een reserveringsaanvraag is voltooid, bevestigt Joe Fly Tickets de ontvangst van het verzoek per e- mail. Ontvangt Opdrachtgever deze Ontvangstbevestiging niet binnen één uur na het voltooien van de reserveringsaanvraag en is Opdrachtgever niet middels telefoon of e-mailgecontacteerd door Joe Fly Ticket, dan neemt Opdrachtgever ter verificatie van de reserveringsaanvraag contact op met Joe Fly Tickets. Binnen de Openingstijden is Joe Fly Tickets zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar, buiten de Openingstijden slechts per e-mail.

3.5. Zodra de door Opdrachtgever aangevraagde Vliegtickets zijn uitgegeven, ontvangt Opdrachtgever hiervan per e-mail een Boekingsbevestiging met een ticketnummer. Met deze bevestigingsmail komt er een overeenkomst tot stand tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener(s).

3.6. Betreft een boeking een Dienst welke uitgevoerd wordt door een Low-cost Maatschappij, dan kan de Opdrachtgever twee Boekingsbevestigingen ontvangen, één van Joe Fly Tickets en één van de desbetreffende Dienstverlener. Ontvangt de Opdrachtgever twee Boekingsbevestigingen, dan dient de Boekingsbevestiging van de Dienstverlener te worden gebruikt voor het inchecken.

3.7. Prijzen van Vliegtickets en daarmee samenhangende andere Diensten, evenals de beschikbaarheid van stoelen, worden direct door de betreffende Dienstverlener ingevoerd. In geval van prijsveranderingen van de Dienstverlener die buiten de controle van Joe Fly Tickets vallen en plaatsvinden na indiening van de reserveringsaanvraag, maar voordat de overeenkomst met de Dienstverlener bindend is geworden (zoals

uiteengezet onder artikel 3.5. hierboven), zal de Overeenkomst van Opdracht niet in werking treden en zal uw betaling worden gerestitueerd.

3.8. Joe Fly Tickets heeft geen toegang tot het boekingssysteem van Low-cost Maatschappijen. Opdrachtgever/Reiziger wordt derhalve verzocht rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende Dienstverlener voor vragen over boekingen.

3.9. Opdrachtgever houdt er rekening mee dat (sommige) Low-cost Maatschappijen kosten in rekening brengen voor handmatig inchecken op de luchthaven. Om dergelijke kosten te voorkomen dient de Reiziger gebruik te maken van de mogelijkheid van online inchecken via de website van de desbetreffende Low-cost Maatschappij. De Reiziger dient tijdig vóór diens vertrek naar de incheckmogelijkheden en voorwaarden van de Low-cost Maatschappij te informeren.

3.10. Opdrachtgever houdt er rekening mee dat het bepaalde luchtvaartmaatschappijen verboden is binnen de EU te werken, volgens een besluit van de Europese Commissie in nauw overleg met de nationale luchtvaartautoriteiten (zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen EU). Dit is deze maatschappijen verboden omdat ze als onveilig worden beschouwd of niet onderworpen zijn aan afdoende controle door de autoriteiten van hun land.

Opdrachtgever kan nagaan welke luchtvaartmaatschappijen door een verbod worden getroffen via de volgende link: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_nl

4.WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN

4.1. De overeenkomst met de Dienstverlener kan het wijzigen of annuleren van de boeking door de Dienstverlener toestaan. Opdrachtgever/Reiziger dient zich te vergewissen van een eventuele wijziging of annulering van diens boeking. Mocht de Dienstverlener Joe Fly Tickets in kennis stellen van een wijziging of annulering, dan brengt Joe Fly Tickets Opdrachtgever hiervan op de hoogte.

4.2. De vluchttijden die staan vermeld op de Ontvangstbevestiging en/of het Vliegticket kunnen veranderen tussen het moment van de boeking door de Opdrachtgever en de feitelijke reis van de Reiziger. Joe Fly Ticket raadt de Opdrachtgever/Reiziger aan om ten minste 72 uur vóór het vertrek van de vlucht contact op te nemen met de Dienstverlener om er zeker van te zijn dat de vlucht(en) (en eventuele aansluitende vluchten) op schema lopen. Joe Fly Tickets heeft geenszins invloed op eventuele schemawijzigingen van luchtvaartmaatschappij(en) en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die kunnen ontstaan als gevolg van deze wijzigingen.

4.3. De voorwaarden voor het wijzigen van boekingen (inclusief wijziging passagiersnaam, bestemming en reisdatum) door de Reiziger en voor annuleringsrestituties worden vastgesteld door de desbetreffende Dienstverlener, die contractpartner is voor de geboekte Dienst(en). Joe Fly Tickets heeft als tussenpersoon/bemiddelaar geen invloed op deze voorwaarden.

4.4. Indien de Opdrachtgever/Reiziger een wijziging wil aanbrengen in zijn/haar reservering of een annuleringsrestitutie wil aanvragen, dient hij/zij daarvoor de desbetreffende Dienstverlener rechtstreeks te benaderen. De mogelijkheid tot het aanbrengen van wijzigingen en de kosten daarvan, alsook het toekennen van een annuleringsrestitutie is afhankelijk van de voorwaarden van de desbetreffende Dienstverlener. Mocht de Opdrachtgever/Reiziger, na eerst rechtstreeks contact te hebben opgenomen met de desbetreffende Dienstverlener, bij een wijziging of annulering gebruik willen of moeten maken van de bemiddeling van Joe Fly Tickets, dan wordt hiervoor een handeling fee in rekening gebracht zoals bedoeld onder 5.2.. De Opdrachtgever/Reziger dient er rekening mee te houden dat ook de Dienstverlener kosten in rekening kan brengen voor een wijziging of annulering van een boeking. Eventuele kosten in rekening gebracht door de desbetreffende Dienstverlener staan los van de handeling fee bedoeld onder 5.2.. Joe Fly Tickets’ bemiddeling hierbij betreft slecht een inspanningsverplichting, Joe Fly Tickets biedt derhalve geen garantie voor enige uitkomst van diens bemiddeling. Joe Fly Tickets kan slechts bemiddelen bij wijzigingen en annuleringen welke een Lijndienst betreffen. Voor Diensten

uitgevoerd door Low-cost Maatschappijen kan Joe Fly Tickets helaas geen bemiddeling bieden bij het wijzigen of annuleren van een boeking.

5. KOSTEN EN BETALING

5.1. Voor diens bemiddeling brengt Joe Fly Ticket bemiddelingskosten in rekening. De bemiddelingskosten bestaan uit een ticket fee per ticket, welke opgenomen wordt in de ticketprijs, en administratiekosten per boeking. De ticket fee en administratiekosten komen slechts voor restitutie in aanmerking in het geval genoemd onder 3.7. en in geval van een toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld onder 8.3..
5.2. Voor diens bemiddeling bij het wijzigen of annuleren van een boeking zoals bedoeld onder 4.4. brengt Joe Fly Tickets bemiddelingskosten in rekening. Deze bemiddelingskosten bestaan uit een handeling fee van € 42,35 per ticket. De handeling fee komt slechts voor restitutie in aanmerking in het geval genoemd onder 8.3..
5.3. De betaling voor de Dienst(en) en de Opdracht wordt verwerkt door Joe Fly Tickets (middels diens aanbieder van betalingsdiensten die de betalingsverwerkingsfunctionaliteit levert) of de Dienstverlener. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat Joe Fly Tickets ter verwerking van de betaling mogelijk gehouden is de betalingsgegevens van Opdrachtgever, zoals creditcard- of betaalkaartinformatie, te delen met diens aanbieder van betalingsdiensten. Alle betalingsgegevens van de Opdrachtgever worden gecodeerd op een beveiligde server wanneer die gegevens worden gedeeld met Joe Fly Tickets’ aanbieder van betalingsdiensten.
5.4. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de beschikbaarheid van voldoende middelen om de betaling te kunnen verwerken. In geval zich een probleem voordoet met de verwerking van een betaling, zal Joe Fly Tickets in samenwerking met diens aanbieder van betalingsdiensten proberen de betaling te verwerken. Mocht ook een tweede poging niet leiden tot een succesvolle verwerking van de betaling, dan zal Joe Fly Tickets zo spoedig mogelijk contact opnemen met Opdrachtgever voor meer informatie. Mocht Joe Fly Tickets ook dan geen betaling van Opdrachtgever ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag geannuleerd. In geval de reservering reeds is bevestigd, wordt de openstaande betaling doorverwezen naar een incassobureau. Eventuele incassokosten (zowel buiten- als gerechtelijke) komen dan voor rekening van Opdrachtgever.
5.5. Wanneer Joe Fly Tickets redenen heeft om te vermoeden dat er fraude wordt gepleegd, behoudt zij zich het recht voor verwerking van deze betaling te weigeren. Wordt een misdrijf vermoed, dan kan legitimering van de betaling worden geëist. Alle vormen van betalingsfraude worden gemeld aan de politie alsook aan een incassobureau.

6. REISDOCUMENTEN EN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN

6.1. Paspoort, visa en/of gezondheidsvereisten kunnen wijzigen, Reiziger dient dit derhalve ruim voor de reis op te nemen met de bevoegde instanties (ambassade, consulaat, etc.). De Reiziger is (zelf) verantwoordelijk voor het bezit van een geldig paspoort en eventueel een visum dan wel andere vereiste Reisdocumenten. De Reiziger dient er rekening mee te houden dat het vaak enige tijd kan duren om een visum te verkrijgen en wordt geadviseerd om deze ruim van tevoren aan te vragen. Joe Fly Tickets aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor Opdrachtgevers/Reizigers die niet over de juiste documenten beschikken.
6.2. Joe Fly Tickets wijst de Reiziger er nadrukkelijk op dat elke bestemming zijn eigen inreisformaliteiten (visum, vaccinaties, etc.) heeft. Deze inreisformaliteiten kunnen ook variëren afhankelijk van de nationaliteit van de Reiziger. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om te informeren naar de juiste inreisformaliteiten van diens bestemming (en eventuele doorvoerlanden), alsook de benodigde tijd om hieraan te voldoen. Joe Fly Tickets is niet verantwoordelijk voor het niet-naleven van deze inreisformaliteiten door de Reiziger.

7.OVERIGE BEPALINGEN

Joe Fly Tickets adviseert de Opdrachtgever/Reiziger in ieder geval de volgende onderdelen van de algemene voorwaarden van de betreffende Dienstverlener voorafgaand aan de boeking te raadplegen voor zover voor hem/haar relevant.

7.1. Vluchttijden/inchecken: de vluchttijden worden over het algemeen in plaatselijke tijd weergegeven. Aankomsten op de volgende dag worden aangeduid met “+1” op het tijdschema. De vermelde vluchttijden zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen op korte termijn nadat het Vliegticket is uitgegeven; bijvoorbeeld vanwege beperkingen door de verkeersleiding, het weer of functionele beperkingen door de luchtvaartmaatschappij. Reiziger dient zichzelf ruim voor diens vlucht op de hoogte te houden van de actuele tijden. De Reiziger dient zich strikt te houden aan de inchecktijden die zijn aangegeven door de betreffende luchtvaartmaatschappij. Is de Reiziger te laat voor het inchecken, dan heeft de betreffende luchtvaartmaatschappij het recht om hem/haar het instappen te weigeren. Sommige luchtvaartmaatschappijen moedigen het inchecken via hun eigen website aan en brengen een vergoeding in rekening bij het handmatig inchecken op de luchthaven.

7.2. Combinatie van afzonderlijke tickets: een combinatie van twee of meer afzonderlijke Vliegtickets voor een enkele reis, niet zijnde een retourticket, wordt duidelijk als dusdanig gemarkeerd tijdens de boekingsprocedure. In geval van annulering, wijziging, stakingen, etc., worden de Vliegtickets in beginsel afzonderlijk van elkaar behandeld. Vliegtickets met verschillende boekingsnummers worden te allen tijde beschouwd als van elkaar onafhankelijke reizen. De eigen voorwaarden van ieder der Dienstverleners zijn van toepassing op het betreffende Vliegticket.

7.3. Vliegtickets met meerdere segmenten/gebruiksvolgordes: een retourticket of Vliegticket enkele reis kan uit verschillende segmenten bestaan. Volgens de voorwaarden van de meeste luchtvaartmaatschappijen moeten deze vluchtsegmenten achter elkaar worden gebruikt. Worden deze niet achter elkaar gebruikt, dan zullen vele luchtvaartmaatschappijen transport op latere vluchtsegmenten weigeren (bijv. het niet gebruiken van een segment van een reis kan de rest van het Vliegticket ongeldig maken). In geval van retourtickets, kan niet-verschijnen op de uitgaande vlucht erin resulteren dat de binnenkomende vlucht wordt geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij.

7.4. Zwangerschap: sommige luchtvaartmaatschappijen weigeren vrouwen te vervoeren die meer dan 28 weken zwanger zijn op het tijdstip van de heen- of terugvlucht. In geval van zwangerschap dient de Reiziger met de luchtvaartmaatschappij en haar arts af te stemmen of zij op reis kan gaan.

7.5. Babys’en kindertickets: voor de voorwaarden voor het reizen met een kind dat geen aparte zitplaats heeft dient de Reiziger contact op te nemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij. Meestal hebben kinderen boven de 2 jaar een aparte stoel nodig, terwijl kinderen in de leeftijd tussen de 0 en 2 jaar als babys’ reizen en geen zitplaats voor zichzelf krijgen toegewezen. Als het kind 2 jaar wordt vóór het einde van de reis, moet in beginsel een kinderticket voor de hele reis worden geboekt. Babytickets kunnen niet worden geboekt vóór de geboorte omdat de (juiste) naam en geboortedatum moeten overeenkomen met de gegevens vermeld in het paspoort. Joe Fly Tickets vergoedt geen onkosten die het gevolg zijn van het boeken van het verkeerde soort ticket.

7.6. Niet-begeleide minderjarigen: Kinderen onder de 12 jaar moeten worden geboekt voor een reis in het gezelschap van een volwassene. Sommige landen en luchtvaartmaatschappijen weigeren de toegang aan kinderen onder de 18 jaar, tenzij ze worden vergezeld door een wettelijke voogd. Houd er rekening mee dat sommige luchtvaartmaatschappijen vereisen dat kinderen onder de 18 jaar een geboorteakte bij zich hebben.

7.7. Verloren/beschadigde bagage: In haar hoedanigheid van tussenpersoon aanvaardt Joe Fly Tickets geen aansprakelijkheid voor verloren of beschadigde bagage. Eventuele problemen met betrekking tot de bagage moeten onmiddellijk worden gemeld aan de vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij op de luchthaven.

7.8. Doorvoer en overnachting: Grondvervoer en overnachting tijdens de reis zijn in beginsel niet inbegrepen in de Vliegticketprijs. De Reiziger is (zelf) verantwoordelijk voor het controleren van de dienstregelingen en prijzen van het grondvervoer.

7.9. Verbindingstijden tussenvluchten: standaardtickets die op de Boekingsportal zijn geboekt hebben goedgekeurde overstaptijden. De tijd die is vereist voor verbindingen tijdens tussenvluchten wordt berekend door de luchtvaartmaatschappijen. Als een vluchtsegment vertraagd is en leidt tot een gemiste aansluiting, zijn de luchtvaartmaatschappijen in beginsel verplicht de Reiziger te helpen diens eindbestemming te bereiken. Wanneer afzonderlijke tickets worden geboekt, dragen de luchtvaartmaatschappijen geen verantwoordelijkheid voor gemiste aansluitingen als gevolg van vertragingen. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om te controleren of de verbindingstijd lang genoeg is volgens de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens. Eventuele extra kosten in verband met gemiste aansluitingen zullen niet worden vergoed.

7.10. Dubbele boeking: in geval van een dubbele boeking hebben er bij dezelfde luchtvaartmaatschappij twee of meer boekingen met dezelfde passagiersnaam plaatsgevonden. Indien de Reiziger een dubbele boeking heeft, kan de luchtvaartmaatschappij de reis (reizen) annuleren. Dit kan ook gebeuren als de boekingen hebben plaatsgevonden bij verschillende Dienstverleners. Joe Fly Tickets is niet verantwoordelijk voor annuleringen door de luchtvaartmaatschappij(en), noch voor geweigerde restituties door de luchtvaartmaatschappij(en), ingeval een dubbele boeking wordt vermoed.

8.AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Opdrachtgever gaat akkoord met het optreden van Joe Fly Tickets als tussenpersoon tussen Opdrachtgever en de Dienstverlener. Opdrachtgever is geenszins aansprakelijk voor Diensten die Opdrachtgever boekt bij één of meer Dienstverleners, noch aanvaardt Joe Fly Tickets enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie weergegeven op de Boekingsportal welke is geleverd door een Dienstverlener.

8.2. Kan een Dienstverlener de geboekte Dienst(en) om welke reden dan ook (inclusief faillissement) niet leveren, dan kan Joe Fly Tickets slechts optreden als tussenpersoon en enkel betalingen restitueren welke Joe Fly Tickets reeds heeft ontvangen van de desbetreffende Dienstverlener.

8.3. Met betrekking tot de Opdracht is de aansprakelijkheid van Joe Fly Tickets onderhevig aan de beperkingen uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. Joe Fly Tickets is slechts aansprakelijk voor directe schade die werkelijk is geleden door Opdrachtgever ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming zijdens Joe Fly Tickets in diens verplichtingen, tot maximaal een bedrag gelijk aan de kosten van de boeking.

8.4. De beperking van de aansprakelijkheid zoals vermeld in dit artikel, is eveneens van toepassing op tekortkomingen zijdens personen voor wie Joe Fly Tickts verantwoordelijk is conform de wettelijke bepalingen.

9.KLACHTEN

9.1. In geval van een opmerking of klacht met betrekking tot de uitvoering van de Dienst(en) dient de Opdrachtgever/Reiziger zich rechtstreeks te richten tot de desbetreffende Dienstverlener.

9.2. Klachten met betrekking tot de Opdracht worden uitsluitend per e-mail verwerkt en dienen uiterlijk binnen twee maanden na de levering van de Dienst(en) te worden ingediend via het e-mailadres: info@joefly.nl.

9.3. Reist de Reiziger naar of uit de EU of met een EU-Dienstverlener, dan heeft hij/zij mogelijk recht op kostenvergoeding in het geval zijn/haar vlucht is geannuleerd, uitgesteld of hem/haar het instappen is geweigerd. Een verzoek tot kostenvergoeding kan de Reiziger rechtstreeks bij de desbetreffende Dienstverlener indienen.

10.GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

10.1. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van Opdracht.

10.2. Is de Opdrachtgever een consument in de zin van het consumentenrecht, dan zijn de dwingendrechtelijke bepalingen van het land van gewoonlijk verblijf op de Opdracht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden doen daar niets aan af.

10.3. In geval van een geschil zullen Opdrachtgever en Joe Fly Tickets zich inspannen om het geschil in der minne op te lossen. Indien en voor zover zij niet tot een minnelijke oplossing komen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.